Privacyverklaring Science for Health

Inleiding

Yakult Nederland B.V. is ontvankelijk voor privacy kwesties omtrent het gebruik van klantgegevens. De bescherming van privacy is zeer belangrijk voor ons. De momenten waarop Yakult gegevens verzamelt en gebruikt zijn specifiek omschreven in deze Privacyverklaring, waarbij we rekening hebben gehouden met de beginselen van de EU Algemene verordening gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Yakult uw persoonsgegevens verwerkt in verband met de diensten (“Diensten”) die we aan u leveren. Deze Diensten omvatten:
• Onze Yakult-websites;
• Alle (mobiele) sites, applicaties, widgets en overige (mobiele) interactieve functies; en
• Andere diensten die wij in verband met de bovengenoemde twee punten kunnen leveren, zoals bonusprogramma’s die en door ons verstuurde HTML-geformatteerde e-mailberichten kunnen worden aangeboden.
Deze verklaring beschrijft ook de rechten die u heeft voor wat betreft het door Yakult verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft betreffende deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via de in deze verklaring opgenomen contactgegevens. Lees deze verklaring zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze Diensten.

Verantwoordelijke partijen

De verantwoordelijken voor het verwerken van uw persoonsgegevens (wat inhoudt de hiervoor verantwoordelijke partijen) zijn: Yakult Nederland B.V. en Yakult Europe B.V. (tezamen ‘wij’ of ‘Yakult’). Yakult Nederland B.V. is gevestigd te Handelsweg 59H, Amstelveen 1181 ZA. Yakult Europe B.V. is gevestigd te Almere, Nederland, aan de Schutsluisweg 1 (1332 EN).

Yakult Nederland B.V. is uw eerste aanspreekpunt voor privacy- en gegevensbeschermingszaken. Yakult Europe voorziet in de centrale gegevensverwerking voor alle Yakult EU-entiteiten en zal Yakult Nederland B.V., waar nodig, bijstaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

Afhankelijk van de Dienst, kunnen we u vragen de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
• Naam, adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Postcode, woonplaats
• Accreditatie nummer
• Beroep

We zullen de volgende persoonsgegevens uit uw gebruik van onze Diensten afleiden (met uw toestemming indien vereist):
• IP-adres
• Persoonlijke kenmerken, zoals interesses, locatie
• Online gedrag wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, bijvoorbeeld of u op inhoud klikt of niet of op items die betrekking hebben op Yakult e-mails
• Het soort mobiele apparaat (computer, laptop, mobiel)

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

• We verzamelen persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor meer informatie, nieuws en evenementen van Yakult of een aankoop doet. Bepaalde informatie is altijd vereist wanneer u zich aanmeldt, bijvoorbeeld de gegevens die we nodig hebben om contact met u op te nemen, zoals uw e-mailadres en naam of de gegevens die we nodig hebben om te verifiëren of kunt deelnemen aan een wedstrijd. Deze verplichte velden zijn de minimale gegevens die we van u nodig hebben om u de gewenste Diensten te kunnen verlenen. Andere persoonsgegevens die wij u vragen vrijwillig te geven zijn. Die persoonsgegevens worden meestal toegevoegd aan uw profiel.
• Ook kunnen we offline persoonsgegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze klantenservice belt.

Waarom en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder beschrijven we waarom en hoe we uw persoonsgegevens meestal verwerken. Wanneer wij andere doeleinden voor het gebruik van uw persoonsgegevens hebben, zullen wij u hier separaat over informeren.
• We gebruiken uw persoonsgegevens om u klantenservice te verlenen, zoals het reageren op informatieverzoeken en klachten, alsmede om aan uw verzoeken te voldoen, zoals het reageren op uw vragen en commentaar. Op deze manier kunnen we van uw klachten leren en u zo veel mogelijk helpen. We beschermen uw rechten door de gegevens die we van u verzamelen voor dat doel en de bewaartermijn van deze persoonsgegevens te beperken.

• We gebruiken uw contactgegevens om u administratieve informatie te versturen, zoals wijzigingen op deze privacyverklaring.

• We gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen laten deelnemen aan onze wedstrijden, deze prijzen te verwerken. Op deze manier houden we u als klant betrokken bij Yakult en haar activiteiten. We beschermen uw rechten door u op de hoogte te stellen van het gebruik van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid u hiervoor af te melden, indien u dat wenst.

• We gebruiken uw persoonsgegevens om uw reservering voor het bezoeken van onze fabriek of andere evenementen van Yakult te bevestigen, uw betalingen te verwerken, met u te communiceren inzake uw reservering en aanverwante klantenservice aan u te verlenen.

• Met uw toestemming gebruiken we uw persoonsgegevens om u betrokken en op de hoogte te houden bij en van de producten en Diensten van Yakult (direct marketing), op u afgestemd(e) nieuws, informatie-updates en aankondigingen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd te sturen via onze marketingcommunicatie, u promoties te sturen en u uit te nodigen om deel te nemen aan onze speciale programma’s of plaatselijke evenementen. Voor zover wettelijk is toegestaan, nemen we contact met u op via e-mail, telefoon, post. We beschermen uw rechten door u op de hoogte te houden van onze activiteiten in dit kader en door u de kans te geven zich af te melden telkens wanneer we met u communiceren.

• We gebruiken uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden, zoals marktonderzoek, verbetering van onze Diensten, het bepalen van de effectiviteit van onze campagnes en het afstemmen van website-ervaring en -inhoud op uw activiteiten op de websites in het verleden. Waar mogelijk zullen we gebruikmaken van algemeen verzamelde/anonieme gegevens voor deze zakelijke doeleinden.

Informatie over profilering

Naast de in deze alinea beschreven gebruiksdoeleinden, gebruiken we uw persoonsgegevens ook voor het opbouwen van uw profiel. Wanneer zulke gegevens voor ons beschikbaar zijn, zal uw profiel bestaan uit uw geslacht, leeftijd, openingsratio en klikratio, onderwerpen waarop is geklikt, deelname aan activiteiten, soort activiteiten waaraan is deelgenomen en andere gegevens die u ons via marketingcommunicatie of consumentenonderzoek heeft verstrekt. We gebruiken dit profiel om u beter te kunnen informeren over de producten en diensten van Yakult, bijvoorbeeld wanneer de website die u bekijkt of de nieuwsbrief die u ontvangt op basis van uw interesses is aangepast. Indien u niet wenst dat wij uw profiel opbouwen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@scienceforhealth.nl.

De gevallen waarin we andere partijen uw persoonsgegevens verstrekken

We kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens verstrekken:
• onze derde dienstverleners, zoals onze Customer Relationship Management-dienstverlener, gegevensverwerkers en andere dienstverleners op het gebied van marktonderzoek en informatietechnologie (bijv. onze e-maildienst);
• derden met wie wij samenwerken voor onze evenementen, wedstrijden of andere activiteiten;

Onder deze doorgiften zijn mede begrepen de doorgifte van persoonsgegevens aan andere landen, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen beschermingsniveau voor persoonsgegevens hanteren dat gelijk is aan dat van de EU. Yakult zal ervoor zorgen dat deze doorgiften op passende waarborgen zijn gebaseerd, waaronder mede begrepen het gebruik van EU Modelbepalingen, om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. U kunt een kopie van deze waarborgen aanvragen via de contactgegevens onder ‘Uw rechten’.

We zullen uw gegevens niet met derden delen tenzij Yakult om een specifiek legitiem zakelijke reden opdracht geeft aan een derde om werkzaamheden met gebruik van uw gegevens voor Yakult uit te voeren.

Bewaartermijnen
Alle klant contactgegevens met inbegrip van andere informatie worden bewaard tot 2 jaar nadat de persoon in kwestie met pensioen gaat en/of niet meer actief is in de functie die oorspronkelijk van belang was voor Yakult. Deze informatie wordt ook verwijderd als de klant overleden is. De publicaties van de klant kunnen na de termijn van 2 jaar worden gehandhaafd. De eigenaar van dit beleid kan een uitzondering op de algemene bewaringsregel toepassen als het bewaren van de registratie een bijzonder zakelijk belang heeft van Yakult die een langere bewaringsperiode wettigt, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de betrokken persoon

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• U heeft het recht van toegang op uw persoonsgegevens zoals deze door Yakult worden verwerkt. Dit houdt in dat Yakult u informatie zal verstrekken over de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, de doelstellingen voor verwerking, de bewaartermijnen en de categorieën van derde ontvangers.
• Ook heeft u het recht op het laten rectificeren of wissen van uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen, het recht om de verwerking te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (bijv. afmelden of uitschrijven).
• U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Uw intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van het verwerken van uw persoonsgegevens door Yakult, welke verwerking was gebaseerd op de toestemming die vóór de intrekking is verleend.
• Op uw verzoek verstrekt Yakult een kopie van de persoonsgegevens die u aan Yakult heeft gegeven in een algemeen machineleesbaar formaat (portabiliteit).

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@scienceforhealth.nl. Naar aanleiding van uw verzoek kunnen we u om aanvullende informatie vragen voor het verifiëren van uw identiteit, zoals een foto ID of een energierekening, zodat we zeker weten dat we de privacy van een ander persoon niet schenden en om uw verzoek op efficiënte wijze te kunnen afhandelen. Alle documenten voor het controleren van uw identiteit worden daarna op veilige wijze verwijderd.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen op deze Privacyverklaring
De website en diensten van Yakult kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Daarom kan het voorkomen dat Yakult deze verklaring moet wijzigen of informatie moet toevoegen. We zullen ervoor zorgen dat we duidelijk op onze website aangeven wanneer onze privacyverklaring is gewijzigd. In geval van substantiële wijzigingen, zullen we u via de contactgegevens die we in ons bezit hebben informeren over onze nieuwe privacyverklaring.

Cookies en Vergelijkbare Technologieën
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op onze website. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze Cookieverklaring.

Disclaimer
Deze website wordt beheerd door Yakult Nederland B.V.. De informatie die via deze website wordt verstrekt is slechts bedoeld voor inwoners van Nederland. Niemand mag zich baseren op de informatie op deze website en op beschikbare informatie die nog niet relevant is voor andere landen of gebieden, of hier gevolg aan geven.