Actievoorwaarden

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. Actie: de hieronder beschreven ‘Win een Yakult Lady fiets-actie’ actie wordt door Yakult aangeboden.
2. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
3. Deelnemer: de persoon (gezondheidsprofessional) die meedoet aan de Actie na inschrijving via
scienceforhealth.nl/dgo-yakultfiets/ en scienceforhealth.nl/yakultfiets/
4. Prijs: Een rode custom made Yakult Roetz-bike (t.w.v. 841 euro) hierna te noemen: Fiets.

Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie
De Actie wordt georganiseerd door Yakult en loopt gedurende de periode vanaf 13 oktober tot en met 31 december 2020. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname
Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelnemers dienen de gevraagde gegevens volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.

De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@scienceforhealth.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht. 

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Aan de actie kunnen alleen deelnemers meedoen die in Nederland woonachtig zijn.

Omschrijving van de Actie
Yakult bestaat 85 jaar en trakteert op 1 (één) rode Yakult Roetz-bike t.w.v. 841 euro.

Actievoorwaarden “Yakult Lady fiets-actie”
Deelnemers zijn gezondheidsprofessionals die zich in de Science for Health database hebben ingeschreven via het actie formulier en deelnemers aan de actie in de DGO-nieuwsbrief (diëtisten).

Deelnemers aan deze actie kunnen meedoen via onze website: scienceforhealth.nl/dgo-yakultfiets/ en scienceforhealth.nl/yakultfiets/.

Deelnemers vullen hun naam, telefoonnummer en e-mailadres in en geven een korte beschrijving aan welke organisatie, instelling of project ze flesjes Yakult zouden willen geven en hoeveel.

Elke deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging van de inzending. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van de gegevens.

Science for Health, de wetenschappelijke afdeling van Yakult, selecteert 1 (één) winnaar uit alle aanmeldingen. Deze Prijswinnaar wordt in week 42 gebeld en ontvangt een e-mail met de mogelijkheid de contactgegevens aan te vullen. De gevraagde gegevens zijn nodig voor het versturen van de prijs en het afleveren van de Yakult flesjes. De Prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens. De Prijswinnaar krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de benodigde gegevens aan te vullen. Indien er na die datum niet is gereageerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.

De Prijswinnaar ontvangt de fiets uiterlijk 1 februari 2021. Voor het afleveren van de Yakult flesjes wordt een aparte afspraak gemaakt.

De Deelnemers die niet tot de Prijswinnaars behoren, ontvangen geen apart bericht hierover. Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslag van de prijsvraag.  

De Prijswinnaar accepteert de Fiets zoals uitgegeven. De gewonnen Fiets is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

De Prijswinnaar geeft toestemming voor vermelding en het geven van een toelichting over zijn/haar winnende inzending + foto in de digitale nieuwsbrief van Science for Health.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Yakult medewerkers en familieleden zijn uitgesloten van deelname.